Voordat u een aanvraag wilt indienen, is het goed te weten of en onder welke voorwaarden onze stichting u eventueel kan ondersteunen.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • Uw project en/of initiatief heeft betrekking op een kind, kinderen en/of jongeren (0 – 23 jaar), die woont/wonen in de gemeente Waadhoeke of een omliggende gemeente en om één of andere reden extra steun nodig heeft/hebben.
 • U vertegenwoordigt als aanvrager te allen tijde een organisatie of initiatief in de gemeente Waadhoeke en/of omliggende gemeente, dat naar het oordeel van het bestuur voor een bijdrage in aanmerking komt.

Wanneer komt u niet in aanmerking?

 • Wanneer u een particuliere aanvraag voor uzelf of voor anderen wilt indienen.
 • Als uw aanvraag een commercieel karakter heeft.
 • Wanneer uw aanvraag een strikt politiek of godsdienstig karakter heeft.
 • Wanneer u een bijdrage ten behoeve van vermogensvorming door een fonds vraagt.
 • Indien uw aanvraag exploitatie- en/of overheadkosten beoogt.

 • Als uw aanvraag vervangingsinvesteringen betreft.
 • Indien u aanvraag de aankoop of verbouwing van onroerend goed beoogt.
 • Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Aanvragen die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering vallen.

Hoe nu verder?

Als u aan de criteria voor een aanvraag voldoet, kunt u het aanvraagformulier invullen. Doe dit volledig en voeg alle gevraagde bijlages toe. Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier krijgt u als aanvrager een bevestigingsbericht via e-mail. Indien er aanvullende informatie gewenst is, nemen wij contact met u op.

Het bestuur van stichting Het Klaarkampster Weeshuis vergadert vier maal per jaar. Het bestuur toetst dan of uw aanvraag binnen de door de stichting gestelde criteria past. Bij toekenning wordt tevens de hoogte van de bijdrage bepaald. Over de uitkomst van een toekenning of afwijzing kan geen correspondentie worden gevoerd.

De bestuursvergaderingen van 2023 vinden plaats op 6 maart, 28 juni, 25 september en 11 december.
NB: Bij het indienen van een aanvraag verzoeken wij u deze minimaal een volle week voor een van de hierboven genoemde datums in te dienen.

Tijdens een langlopende subsidie-aanvraag of na afloop van een project waaraan een financiële bijdrage is geleverd, kan door het bestuur een financiële verantwoording worden gevraagd alvorens de bijdrage uitgekeerd wordt.

Project wordt geladen

Voorbeelden van projecten

Achlum
Dongjum
Boer
Firdgum
Franeker
Herbaijum
Hitzum

Klooster-Lidlum
Oosterbierum
Peins
Pietersbierum
Ried
Schalsum
Sexbierum

Tzum
Tzummarum
Zweins
Minnertsga
Nij Altoenae
Oudebildtzijl
Sint-Annaparochie

Sint-Jacobiparochie
Vrouwenparochie
Westhoek
Berltsum
Bitgum
Bitgummole
Blessum

Boksum
Deinum
Dronryp
Ingelum
Marsum
Menaam
Skingen

Slappeterp
Wier
Baaium
Spannum
Winsum
Wjelsryp